phone604 737 071 emailsvetelska@centrum.cz

Poskytované služby

Daňové poradenství

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“).

Daňový audit

Daňovým auditem se rozumí provedení kontroly plnění daňových povinností klienta za minulá období v rozsahu stanoveném smlouvou.

Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

Na základě smlouvy s klientem zpracovává daňový poradce daňová přiznání uvedená ve smlouvě. Zpracování přiznání  provádí daňový poradce na základě podkladů uvedených ve smlouvě (zpravidla účetní závěrka, peněžní deník, inventury, apod.) a předložených klientem. Je-li to ve smlouvě sjednáno, mohou být v rámci jeho zpracování posouzeny též další významné účetní případy dle smlouvy buď vybrané daňovým poradcem nebo navržené k posouzení klientem.

Podání daňového přiznání daňovým poradcem

Podání daňového přiznání daňovým poradcem je úkon, kdy daňový poradce na základě plné moci předloží daňové přiznání klienta správci daně.

Účetní poradenství

Řešení otázek oběhu a zpracování účetních dokladů, oceňování, evidence a inventarizace jednotlivých složek majetku, zpracování vnitropodnikových norem - organizační poradenství, rekonstrukce účetnictví, vedení účetnictví v soustavě podvojného i jednoduchého účetnictví včetně personálních a mzdových agend, dohled nad vedením účetnictví - účetní supervize.

Vedení účetnictvídaňové evidence

Zpracování mezd